ครอบคลุมเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน (Disruptive Technology) และขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล

Home > Archives > News > Hortonworks DataWork Summit 2018 in Singapore: Big Community met Scott Gnau, Chief Technology Officer, Hortonworks
image
Hortonworks DataWork Summit 2018 in Singapore: Big Community met Scott Gnau, Chief Technology Officer, Hortonworks
image
October 22, 2018 News

(0)(0)