ครอบคลุม Disruptive Technology ที่ขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล

หน้าแรก > คลังเก็บ > ห้องสมุด > Virtual Event จากทางเลือกสู่ทางรอด ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนคลื่นลูกใหม่ เพื่อการแข่งขันในตลาด New Normal
image
Virtual Event จากทางเลือกสู่ทางรอด ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนคลื่นลูกใหม่ เพื่อการแข่งขันในตลาด New Normal
image
กรกฎาคม 23, 2021 ห้องสมุด

 

วิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมตัวกันของชุมชน เพื่อการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งเงินทุน ความรู้วัฒนธรรม มาจัดการสร้างสรรค์ จนสามารถสร้างรายได้ นำพาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน โดยส่วนใหญ่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนหรือพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ แต่ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลโดยตรงต่อภาคการท่องเที่ยวที่ทำให้ความต้องการท่องเที่ยวและสินค้าลดลง วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เพราะไม่สามารถพึ่งพารายได้จากการขายสินค้าในรูปแบบดั้งเดิมได้อีกต่อไป ทำให้สูญเสียโอกาสทางรายได้และขาดแนวทางในการพลิกฟื้นธุรกิจ

x

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) จึงจัดกิจกรรมยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถผ่านพ้นพิษโควิด-19 ไปได้ ผ่านมหกรรมแสดงสินค้าออนไลน์ หรือ Virtual Event ซึ่งเป็นการขานรับนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการเยียวยาวิสาหกิจชุมชนในสถานการณ์เร่งด่วน ให้ความสำคัญกับชุมชนในการนำความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ ให้สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชน และยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ ผ่านกิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชนคลื่นลูกใหม่ เพื่อการแข่งขันในตลาด New Normal ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ และกิจกรรมทดสอบตลาด

หัวใจสำคัญของกิจกรรมนี้เป็นการอบรมให้ความรู้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำแผนงานไปทดลองและปรับปรุงสินค้า รวมถึงการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงแล้วได้มาตรฐานมีคุณภาพไปทดสอบตลาด ทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ โดยนำผลการทดสอบตลาดไปวางแผนและพัฒนาแผนธุรกิจที่เหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ “ดีพร้อม” ยังได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิต การนำเสนอสินค้า การบริการและการตลาด เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนคลื่นลูกใหม่ให้มีองค์ความรู้ สามารถวิเคราะห์ธุรกิจตนเอง และแก้ไขปัญหาธุรกิจของตนเองได้ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

ขณะที่อีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจภายใต้กิจกรรมนี้ คือ กิจกรรมการทดสอบตลาด “Market Survey” โดยเฉพาะการทดสอบตลาดออนไลน์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในสถานการณ์โควิด-19 ที่พฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป มหกรรมแสดงสินค้าออนไลน์ หรือ Virtual Event เป็นกิจกรรมที่จะช่วยผู้ประกอบการให้ได้ทดลองทำและรับรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตลาด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การทดสอบตลาดครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมมหกรรมแสดงสินค้าออนไลน์ ที่รวบรวมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จากทั่วประเทศมากกว่า 140 ราย เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาหารและเครื่องดื่ม และท่านยังสามารถเข้าร่วมสัมมนาจากวิทยากรระดับประเทศทางด้าน e-Commerce ภายในงานได้ฟรี เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ “ต้องห้ามพลาด!”

โดยสามารถเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าใน #VirtualEvent ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึง ธันวาคม 2564 นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.dcivirtualevent2021.com และติดตาม Facebook Fanpage กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่ออัปเดตข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร และโครงการดี ๆ สำหรับ SMEs ได้ใน www.facebook.com/dipromindustry หรือสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ LINE: @diprom (มี @ ด้วยนะคะ)

 

(0)(0)